Sklep o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021/2022