Sklep o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2024/2025

Predpisi, na katere predpis vpliva