Sklep o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj