Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN, P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami

26. 10. 2017 40