SKLEP o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora (EUP) »BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo« ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16

7. 5. 2018 90