Izhodišča za pripravo OPPN za del območja enote urejanja prostora JE11 Ptuj - gospodarska cona 5

15. 12. 2020 43