Izhodišča za pripravo OPPN za del območja urejanja prostora BT15 – med Zadružnim trgom in cestnim mostom

5. 7. 2019 35