Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna.

19. 6. 2019 36