JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrt za enoto urejanja prostora KV04 Krčevina pri Vurbergu – pri Grajeni

31. 5. 2019 40