Sklep o določitvi osnovne plače direktorja Športnega zavoda Ptuj