Plačevanje položnic za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

12. 2. 2015 10