Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora CE23 Ptuj – ob Osojnikovi cesti – severno

18. 4. 2018 24