Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami

18. 4. 2018 35