Mestna občina Ptuj
Domov > Mestna občina Ptuj > Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je bila ustanovljena z odlokom leta 1999. Občine ustanoviteljice so občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj.

Na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju je Mestna občina Ptuj prenesla naloge z naslednjih delovnih področij: prostorsko načrtovanje, zagotavljanje in izvajanje javnih služb, občinska inšpekcija, občinsko redarstvo in notranje revidiranje.

Prostorsko načrtovanje
 • vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
 • priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za prostorske akte,
 • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • informacije iz uradnih evidenc,
 • naloge službe mestnega arhitekta ali občinskega urbanista,
 • naloge v zvezi z javnim naročanjem,
 • naloge v zvezi z usklajevanjem aktov,
 • druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.

Zagotavljanje in izvajanje javnih služb
 • priprava predpisov in vodenje upravnih postopkov s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
 • vodenje in spremljanje investicij s področja ravnanja s komunalnimi odpadki,
 • vodenje in spremljanje investicij s področja komunalnega opremljanja,
 • vodenje in spremljanje investicij s področja cestne infrastrukture,
 • vodenje in spremljanje drugih projektov s področja varstva okolja,
 • naloge v zvezi z javnim naročanjem,
 • druge naloge s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb v skladu z veljavnimi predpisi.

Medobčinska inšpekcija
 • naloge občinske inšpekcije iz pristojnosti lokalne skupnosti,
 • druge naloge, vezane na področje občinske inšpekcije.

Medobčinsko redarstvo
 • naloge občinskega redarstva,
 • druge naloge, vezane na področje občinskega redarstva.

Skupna notranja revizijska služba
 • izvajanje notranjih revizij,
 • druge naloge, s področja notranjega revidiranja.

Za podrobnejša vprašanja o Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju je na voljo direktorica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.
Direktorica
Alenka KORPAR
telefon: 02 / 748 29 63
faks: 02 / 748 29 44
e-pošta: alenka PIKA korpar AFNA ptuj PIKA si