Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 25. 5. 2018 | Rok: 3. 7. 2018

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/05 - ZVEtL, 90/09 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS - A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17; v nadaljevanju: SZ-1), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14 - v nadaljevanju: pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - Zštip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 88/16, 61/17 - ZUPŠ in 75/17) Mestna občina Ptuj objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo Vloge je 3.7.2018. Javni razpis je pripet v prilogi.
Nazaj na seznam vseh razpisov