Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 24. 2. 2017 | Rok: 27. 3. 2017

Javni razpis za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2017

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2017 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/16) Mestna občina Ptuj objavlja javni razpis za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2017, ki je pripet v priponki.
Nazaj na seznam vseh razpisov