Storitve občinske uprave
Domov > Storitve občinske uprave > Pogosto zastavljena vprašanja

Na tej strani boste našli odgovore na nekatera najbolj pogosta vprašanja v zvezi s storitvami občinske uprave.

Utegne vas zanimati

Pogosto zastavljena vprašanja

Vprašanja

Odgovori


Ali se lahko kot občani sestanemo in pogovorimo z županom ali direktorjem občinske uprave?

Da, vendar vam zaradi hitrejše rešitve vašega problema svetujemo in priporočamo, da se obrnete na vodje oddelkov posameznih področij. Če pa želite govoriti ali reševati zadevo z direktorjem ali županom, se je potrebno naročiti za termin v tajništvu župana ali direktorja, kar pa bo v vsakem primeru trajalo dlje.

Ali lahko kot občan prisostvujem na seji mestnega sveta?

Vse seje so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta (28. člen Poslovnika mestnega sveta Mestne občine Ptuj).

Ali se lahko naročimo na mesečnik Ptujčan? Kje in kako?

Lahko se naročite v tajništvu Oddelka za splošne zadeve. Podrobno o mediju Ptujčan si preberite tukaj.

Kako lahko postanem najemnik neprofitnega stanovanja v lasti Mestne občine Ptuj?

Če želite postati najemnik neprofitnega stanovanja v lasti MOP, se je naprej potrebno prijaviti na javni razpis, ki ga MOP razpiše vsaki dve leti in na podlagi le-tega objavi seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Ali moram obvestiti Mestno občino Ptuj, ko prodam nepremičnino (stanovanje, poslovni prostor, garažo, zazidano in nezazidano stavbno zemljišče)?

Mesto občino Ptuj morate obvestiti v 15 dneh po prometu z nepremičnino oziroma po nastanku spremembe. Zavezanci morajo prijaviti Mestni občini Ptuj nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila v 15 dneh po prometu z nepremičnino oziroma po nastanku spremembe. Po 15 dneh je posameznik ali pravna oseba v skladu z odlokom v prekršku.

Občina zagotavlja občanom enkratno denarno pomoč. Kako uveljaviti pravico do te pomoči?

Sredstva za enkratno denarno pomoč, ki jo zagotavlja proračun Mestne občine Ptuj, so namenjena posameznikom ali njihovim družinam kot pomoč pri premostitvi trenutne materialne stiske. Trenutna materialna stiska je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu. (dolgotrajna bolezen, invalidnost, elementarna nesreča, smrt v družini, več otrok v družini, druge posebne okoliščine). Denarna pomoč je namenjena za: nakup šolskih potrebščin, kurjave, doplačilo zdravil in ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih storitev, dietne prehrane, sofinanciranju pogrebnih storitev, … pod pogojem, da je prosilec izkoristil že vse zakonske in druge možnosti za rešitev nastale materialne in socialne stiske. Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja prosilec na predpisanem obrazcu »Vloga za enkratno denarno socialno pomoč«, ki ga dobi v vložišču Mestne občine Ptuj ali na spletni strani Mestne občine Ptuj.

Kje lahko dobim predpise MO Ptuj, ki so bili objavljeni v Uradnih vestnikih MO Ptuj in še pred tem v Uradnih vestnikih občin Ormož in Ptuj?

Uradni vestniki MO Ptuj, ki so bili izdani v letošnjem letu, so dosegljivi na spletni strani Mestne občine Ptuj. Vsi predpisi MO Ptuj, objavljeni v Uradnih vestniki MO Ptuj od leta 1999 naprej, so v Katalogu informacij javnega značaja, v Informacijski mreži 'Lex localis', na spletnem naslovu www.lex-localis.info. Ta spletni naslov je povezan tudi z občinsko spletno stranjo. Vsi v Uradnih vestnikih MO Ptuj in Uradnih vestnikih občin Ormož in Ptuj objavljeni predpisi so na voljo tudi na sedežu Mestne občine Ptuj, v Oddelku za splošne zadeve MO Ptuj, v tiskani obliki. Hranijo jih tudi v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj in v Zgodovinskem arhivu Ptuj.

Kako lahko oglašujem v mesečniku Ptujčan?

Oglasne vsebine v mesečniku Ptujčan trži Marketinško-medijski center Lotos, d. o. o., Jadranska 16, Ptuj. Pokličite na telefonsko številko 02 771 08 82 ali na mobilno številko 040 218 895, lahko pa se jim oglasite tudi po elektronski pošti lotos PIKA ptuj AFNA siol PIKA net.

Namensko rabo svoje parcele želim spremeniti iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče, da bo na njem mogoče graditi. Kako naj to storim?

Za spremembo namenske rabe parcele se poda vloga na obrazcu »Pobuda za pripravo občinskega prostorskega načrta«. Obrazec je potrebno dosledno izpolniti, saj 47. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) pravi, da morajo biti razvojne potrebe obrazložene in dokumentirane. Za pomoč pri izpolnitvi obrazca je pripravljeno navodilo, priloženo obrazcu.
Opozorilo: Postopki sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ne tečejo vsako leto. Načeloma se izvajajo ciklično, na primer vsakih 3 – 5 let. Postopki so tudi precej dolgotrajni (leto dni ali več). Potek postopka je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju, v členih od 46 do 52. Postopek se zaključi z odlokom, ki ga občina objavi v uradnem glasilu. Več o prostorskem načrtovanju si lahko preberete na tej povezavi.

Ali obstaja obrazec vloge za najem poslovnega prostora v lasti Mestne občine Ptuj?

Odgovor: Ne. Prosilec sam napiše vlogo v kateri opiše željeno lokacijo poslovnega prostora, ter dejavnost katero želi v poslovnem prostoru izvajati.

Ali lahko pošljem vlogo, za izgradnjo kanalizacije, asfaltiranje ceste, popravilo ali postavitev luči, saniranje javne infrastrukture ipd., na (pri)mestne četrti?

Sveti četrtnih skupnosti Mestne občine Ptuj niso pristojni odločati o vlogah v zvezi z infrastrukturo. V primeru, da vseeno naslovite vlogo na eno od četrtnih skupnosti, bo ta vlogo posredovala na pristojen oddelek Mestne občine Ptuj, ki jo lahko predhodno obravnava na eni od svojih sej sveta in nanjo poda svoje neobvezujoče mnenje. Krajši opis nalog četrtnih skupnosti je razviden na strani četrtnih skupnosti Mestne občine Ptuj.