Mestna občina Ptuj

Mestni svet

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

Sestavlja ga 29 predstavnikov političnih strank. Člani mestnega sveta se volijo za štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti.

Sestava Mestnega sveta v mandatu 2014-2018

Lista ZA Ptuj (7 mandatov)

     
Gorazd Orešek   dr. Darja Koter   mag. Martin Mlakar   Julija Tepeš

     
Darko Rojs   Nataša Vuk   Tanja Meško Tonejc  

 

Lista župana dr. Štefana Čelana (6 mandatov)

     
dr. Štefan Čelan   Metka Petek Uhan   Jure Hanc   Tatjana Vaupotič Zemljič

     
Marjan Cajnko   mag. Darja Harb    

 

Slovenska demokratska stranka - SDS (4 mandati)

     
Rajko Fajt   Helena Neudauer   Marjan Kolarič   Sonja Pučko

 

Socialni demokrati - SD (3 mandati)

     
Miran Meško   Nuška Gajšek   Andrej Lazar  

 

Stranka modernega centra - SMC (2 mandata)

     
Branko Kumer   Polonca Enci    

 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS (2 mandata)

     
Milan Krajnik   Silvestra Gorjup    

 

Nova Slovenija, krščanski demokrati - N.Si (2 mandata)

     
Janez Rožmarin   Klemen Rutar    

 

Mladi in upokojenci za delovna mesta (1 mandat)

     
Slavko Kolar      

 

Slovenska ljudska stranka - SLS (1 mandat)

     
Miša Pušenjak      

 

Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj (1 mandat)

     
Robert Šegula      

 

Ključne naloge mestnega sveta so, da:

  • sprejme statut mestne občine, poslovnik za svoje delo, občinski proračun, plan razvoja mestne občine idr.,
  • odloča o odtujitvi nepremičnin, o povezovanju v interesne zveze, o finančnem zadolževanju idr.,
  • določa višine najemnin in zakupnin za objekte, ki so v občinski lasti, ter odloči o načinih in pogojih opravljanja občinskih javnih služb in določi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča idr.,
  • daje pobude za sklic zborov občanov, soglasja k cenam komunalnih in drugih storitev in soglasje k namenski porabi sredstev idr.,
  • voli in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane delovnih teles mestnega sveta, občinsko volilno komisijo, predstavnika mestne občine v sosvetu načelnika upravne enote idr.,
  • nadzoruje delo župana, podžupanov, občinske uprave in delovnih teles mestnega sveta glede izvrševanja odločitev mestnega sveta, razpisuje referendume idr.