Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

7. 6. 2018 | aktualna tema

41. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

41. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je sklicana za ponedeljek dne 18. 6. 2018 ob 15. uri.
Seja bo potekala v veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1, soba 8.

- VABILO s predlogom dnevnega reda
- TERMINSKI PLAN delovnih teles za mesec junij  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.Predlog zapisnika 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

- predlog zapisnika
- sprejeti sklep
- glasovanje

2.Pobude in vprašanja

- odgovori strokovnih služb
- priloga odgovor JS Ptuj k svetniškemu vprašanju št. 616-40

3.Predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv častna občanka Mestne občine Ptuj

- predlog sklepa
- predlog predlagatelja
- sprejeti sklep
- glasovanje

4.Predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv zaslužni občan Mestne občine Ptuj

- predlog sklepa
- predloga predlagateljev
- sprejeti sklep
- glasovanje

5.Predlog Sklepa o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj

- predlog sklepa
- predlog predlagatelja
- sprejeti sklep
- glasovanje

6.Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

- predlog odloka
- besedilo veljavnega odloka
- sprejeti sklep
- glasovanje

7.Predlog Odloka o turistični taksi v Mestni občini Ptuj

- predlog odloka
- besedilo veljavnega odloka
- sprejeti sklep
- glasovanje

8.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj

- predlog odloka
- besedilo veljavnega odloka
- soglasje k odloku
- sprejeti sklep
- glasovanje

9.Osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj – skrajšani postopek

- osnutek (predlog) odloka
- dopis ZD Ptuj 
- besedilo veljavnega odloka
- sprejeti sklep
- glasovanje

10.Predlog Sklepa o potrditvi:
a)Novelacije 1 Investicijskega programa (IP) »Spominski park«

- predlog sklepa
- predlog IP
- odločitev o podpori  
- sprejeti sklep
- glasovanje

b)spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Spominski park«

- predlog sklepa
- predlog spremembe NRP
- sprejeti sklep
- glasovanje

11.Predlogi Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o.

- predlogi sklepov
- dopis za MS MOP
- poročilo nadzornega sveta
- revidirano letno poročilo
- sprejeti sklep
- glasovanje

12.Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 25. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

- predlog stališč z obrazložitvijo
- sklic skupščine družbe
- letno poročilo 2017
- poročilo o odnosih do povezanih družb 2017
- poročilo nadzornega sveta skupščini
- sprejeti sklep
- glasovanje

13.Predlog Stališč Mestnega sveta Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za skupščino in Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d.o.o. za leto 2017

- predlog stališč
- dopis KKS
- poročilo o poslovanju družbe KKS (dostopno na portalu svetniki - zavihek Informacije; http://svetniki.ptuj.si/)
- predloga sklepov za skupščino
- poročilo neodvisnega revizorja
- sprejeti sklep
- glasovanje

14.Predlog Sklepa o soglasju k predlogu sodne poravnave v pravdni zadevi Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. I Pg 10/2016, zaradi plačila 275.000,00 EUR s pripadki, zoper GP PROJECT ING d.o.o., PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o. in ARBOL d.o.o. (UMIK TOČKE)

- predlog sklepa
- predlog za sklenitev sodne obravnave

15.Predlog Sklepa o obravnavi Izvedeniškega mnenja - Primerjava stroškov in tehnične sprejemljivosti izvajanja servisnih storitev za servisiranje vozil v lasti Vrtca Ptuj za obdobje 2009-2015 in predlog nadaljnjih ukrepov (UMIK TOČKE)

- predlog sklepa
- izvedeniško mnenje 

- osnutek sklepa
- prikaz predvidenega in obstoječega kanalizacijskega omrežja
- prikaz predvidenega toplovodnega omrežja
- sprejeti sklep
- glasovanje

17.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 3984/6

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

18.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 387 Kicar parcela 792/8

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

19.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parceli 571/8 in 3984/6

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

20.Predlog Sklepa o prodaji stanovanja Volkmerjeva cesta 30, Ptuj, katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, stavba 169, del stavbe 315

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

21.Predlog Sklepa o brezplačni uporabi poslovnega prostora, Jadranska ulica 4, Ptuj

- predlog sklepa
- potrdilo o statusu društva javni interes
- sprejeti sklep
- glasovanje

22.Predlog Sklepa o brezplačni uporabi poslovnega prostora, Jadranska ulica 17, Ptuj

- predlog sklepa
- potrdilo o statusu društva javni interes
- sprejeti sklep
- glasovanje

23.Volitve in imenovanja:
- Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda JVIZ Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

24.Informacije:
a)Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017«

- dokončno poročilo

b)Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora šolskih prevozov v Mestni občini Ptuj, Oddelek za negospodarske dejavnosti

- dokončno poročilo

c)Poročilo skupine za monitoring Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v obdobju 2017-2021

- drugo poročilo

- STALIŠČA delovnih teles za 41. redno sejo MS Mestne občine Ptuj

- DOLOČITEV SPREJETEGA DNEVNEGA REDA:

- glasovanje predlog za skrajšani postopek v 9. točki
- glasovanje celoten dnevni red
- sprejeti dnevni red 41. seje MS Mestne občine Ptuj

 


Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno