Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

7. 5. 2018 | aktualna tema

SKLEP o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora (EUP) »BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo« ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 39. seji, dne 16. 4. 2018, sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za enoto urejanja prostora (EUP) »BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo« ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora »BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo« ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in enoto urejanja prostora BT16 (v nadaljevanju OPPN).

2.
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Območje na desnem bregu reke Drave med cesto na stari most čez Dravo in železniško progo, ki je v občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot enota urejanja prostora z oznako BT16, je neurejeno območje ob vstopnih komunikacijah v mesto. Za to območje je z občinskim prostorskim načrtom določeno, da je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt, določeno pa je tudi, da se na to območje privede novo cesto – s potekom od Zagrebške ceste vzdolž železnice. Glede na sedanjo neurejenost območja BT16 je pobuda za ureditev tega območja dobrodošla, pri načrtovanju območja BT16 pa je potrebno čim bolj izkoristiti bližino tega območja staremu mestnemu jedru na drugi strani reke in prepoznavnost vedute starega mestnega jedra, ki se dviga nad reko.

3.
(območje prostorskega načrta)

Območje enote urejanja prostora BT16 obsega površino velikosti 2,10 ha. Koridor za novo cesto od Zagrebške ceste do EUP BT16 je dolg okrog 380 m. Za potrebe priključitve nove ceste na Zagrebško cesto bo potrebno rekonstruirati križišče pri podvozu pod železniško progo.

EUP BT16 zajema območje med cesto na stari most čez Dravo, reko Dravo, železniško progo in območjem bivše tovarne Petovia. V območju BT16 so zajete naslednje parcele oziroma deli parcel v k.o. Ptuj: 1801 (cesta ob Dravi), 1817/4, 1817/1, 1816/1, 1805/2, 1805/1, 1804, 1803, 1806, 1809, 1811/1, 1812, 1810, 1808/1, 1807, 1808/2.

Koridor za novo cesto do območja EUP BT16 poteka vzdolž železniške proge od Zagrebške ceste do EUP BT6 po naslednjih parcelah oziroma delih parcel v k.o. Ptuj: 2395, 4135/3, 2396, 2397, 3966/19 (potok Studenčnica), 1817/3, 1812.

Rekonstrukcija križišča na lokaciji priključitve novo predvidene ceste na Zagrebško cesto zajema del naslednjih parcel v k.o. Ptuj: 4060 (Zagrebška cesta), 4134, 4140, 4135/3, 2395, 2380.

V času izdelave OPPN se lahko ugotovi, da je poleg predhodno navedenih parcel potrebno v območje OPPN vključiti še dodatne bližnje parcele, ki niso navedene v predhodnem besedilu tega sklepa. Območje OPPN se v fazi izdelave lahko tudi delno spremeni.

Z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 – obvezna razlaga, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17 – obvezna razlaga, 13/17 – obvezna razlaga, 14/17, 19/17 – obvezna razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 106), 19/17 – obvezna razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 107); v nadaljnjem besedilu: OPN) je območje OPPN iz tega sklepa o začetku postopka zajeto v območja štirih enot urejanja prostora:
- EUP z oznako BT16 (Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo), za to območje sta določeni podrobnejši namenski rabi prostora z oznakama BD (posebno območje z rabo BD – površine drugih območij) in PC (območje prometnih površin z rabo PC – površine cest),
- EUP z oznako BT14 (Ptuj – Breg (osrednji del)), kjer je na območju OPPN določena podrobnejša namenska raba prostora z oznako PC (območje prometnih površin z rabo PC – površine cest), to je na območju ob železnici južno od bivše tovarne Petovia; v kolikor pa se v območje OPPN zajame tudi robni del enote BT14 ob zahodni meji enote BT16 pa je na območju OPPN zajeta še podrobnejša namenska raba prostora z oznako CU (območje centralnih dejavnosti z rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti),
- EUP z oznako BT18 (Ptuj – Breg (Spolenakova ulica)), za to območje so določene podrobnejše namenske rabe prostora z oznakami SS (stanovanjske površine), PC (območje prometnih površin z rabo PC – površine cest) in VC (celinske vode; opomba: raba VC na območju potoka Studenčnica),
- EUP z oznako OP20 (Ptuj – Dravsko polje med Mariborsko cesto in železniško progo), kjer je na območju OPPN (opomba: na manjšem delu območja OPPN na lokaciji rekonstrukcije križišča ob priključitvi nove ceste na Zagrebško cesto) določena podrobnejša namenska raba prostora z oznako K1 – najboljša kmetijska zemljišča, dejansko pa območje načrtovanja na območju te EUP ne zajema dejanskega kmetijskega zemljišča, temveč zajema območje obstoječe ceste in brežine ob njej (gre za cesto, ki iz zahodne smeri privede ob železnici do križišča z Zagrebško cesto (del parcele 4134 k.o. Ptuj)); skladno z določili tretjega odstavka 118. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj je na območjih kmetijskih zemljišč dopustno izvajati rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti.

4.
(predmet načrtovanja)

Občinski podrobni prostorski načrt, katerega priprava se prične s tem sklepom o začetku postopka, se pripravi v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj. Z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj so prostorski izvedbeni pogoji za območja, za katera je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, določeni v poglavju št. 3.4 v odloku, dodatna merila in pogoji za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BT 16 pa so določeni v četrtem odstavku 129. člena odloka.

Po razpoložljivih podatkih izražene investicijske namere so na območju EUP BT16 predmet načrtovanja postajališče za avtodome ter izgradnja kolesarske točke s parkirišči za kolesa, kot izhodiščne točke za obiskovalce starega mestnega jedra in kolesarskih poti. V sklopu predlagane turistične infrastrukture bi bil tudi razgledni stolp, ki bi omogočal poglede na mesto.

Pri načrtovanju območja je potrebno nameniti pozornost ureditvi povezovalnih zelenih površin na desnem bregu Drave in ureditvi površin za mirujoči promet ob vstopu v staro mestno jedro čez stari cestni most in most za pešce, kar je tudi navedeno v četrtem odstavku 129. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj. Načrtovati je potrebno kvalitetno vodene poti za pešce in kolesarje, da bodo njihove poti potekale brez prekinitev in da bodo njihove poti vodene tako, da ne bodo ubirali bližnjic preko načrtovanih zelenic. Potrebno je načrtovati tudi stopnice do ceste na stari cestni most (v bližini mostu), da bodo pešci lahko čim prej krenili proti staremu mestnemu jedru na drugi strani reke (sedaj, ko v bližini mostu še ni stopnic, se mora pešec najprej napotiti v nasprotni smeri mesta, da pride do stopnic, ki vodijo do ceste čez stari cestni most).

Predmet načrtovanja tega OPPN je tudi načrtovanje nove prometne navezave območja EUP BT16 na Zagrebško cesto, za kvalitetno izvedbo priključitve te nove ceste na Zagrebško cesto pa je potrebno rekonstruirati križišče pri podvozu pod železniško progo.

5.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pri pripravi strokovnih rešitev se upoštevajo prikaz stanja prostora, določila občinskega prostorskega načrta, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora, izražene investicijske namere. Občina pridobi geodetski načrt območja urejanja. V sklopu izdelave OPPN je potrebno izdelati program opremljanja zemljišč. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki.

6.
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

V postopku priprave OPPN so predvideni naslednji roki:
- sklep mestnega sveta o začetku postopka: april 2018,
- objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj) in v svetovnem spletu (http://www.ptuj.si): april 2018,
- priprava osnutka OPPN: 15 dni po prejemu geodetskega načrta območja urejanja,
- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku in odločitve ministrstva, če je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): rok za izdajo je 30 dni po prejemu vloge,
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: 10 dni po prejemu smernic,
- izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek OPPN, če je potrebno izvesti postopek CPVO: 30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka,
- posredovanje okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPPN ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da preveri ustreznost okoljskega poročila (če je zahtevan postopek CPVO): rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),
- javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,
- priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 7 dni po zaključku javne razgrnitve,
- sprejem na mestnem svetu dopolnjenega osnutka OPPN in stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni po zaključku javne razgrnitve,
- objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,
- priprava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 10 dni po sprejemu stališč,
- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje (odločbo je potrebno pridobiti, če je potrebno izvesti postopek CPVO): rok za izdajo je 30 dni po prejemu vloge,
- priprava usklajenega predloga OPPN: 15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe v postopku CPVO (če je potrebno izvesti postopek CPVO),
- sprejem usklajenega predloga OPPN na mestnem svetu: 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu,
- objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj).

7.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)

V postopku priprave OPPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi OPPN izkaže, da se vsebine OPPN nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda),
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom),
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva narave),
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine – v vednost zaradi predhodne seznanitve s predvidenim aktom),
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje državne cestne infrastrukture),
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Ptuj, Trstenjakova 5 a, 2250 Ptuj (za področje državne cestne infrastrukture – v vednost zaradi predhodne seznanitve s predvidenim aktom),
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa),
- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana Šmartno (za področje ribištva – premostitev potoka Studenčnica),
- Ribiška družina Ptuj, Cesta 8. avgusta 11, 2250 Ptuj (za področje ribištva – premostitev potoka Studenčnica),
- Dravske elektrarne Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor,
- Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),
- Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje telekomunikacij),
- Teleing, Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (za področje kabelskega komunikacijskega sistema KKS Ptuj),
- Adriaplin, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (za področje plinovodnega omrežja),
- Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda),
- Javne službe Ptuj, Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (za področja izvajanja gospodarskih lokalnih javnih služb iz pristojnosti Javnih služb Ptuj),
- Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (za področje prometa za občinske ceste).
V kolikor se pri pripravi OPPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

8.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)

Mestna občina Ptuj financira pripravo in izdelavo OPPN, stroške objav, geodetski načrt območja urejanja in program opremljanja zemljišč.

9.
(objava in začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj in na spletni strani Mestne občine Ptuj (http://www.ptuj.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 3505-2/2018
Datum: 16. 4. 2018

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno