Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

7. 2. 2018 | aktualna tema

37. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

37. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je sklicana za ponedeljek dne 19. 2. 2018 ob 15. uri.
Seja bo potekala v veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1, soba 8.

- VABILO s predlogom dnevnega reda
- TERMINSKI PLAN delovnih teles za mesec februar

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.Predlog zapisnika 36. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

- predlog zapisnika
- sprejeti sklep
- glasovanje

2.Pobude in vprašanja

- odgovori strokovnih služb, priloga k vprašanju 520/36

3.Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka

- predlog pravilnika
- besedilo veljavnega pravilnika
- sprejeti sklep
- glasovanje

4.Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj

- predlog pravilnika
- besedilo veljavnega pravilnika
- sprejeti sklep
- glasovanje

5.Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj

- predlog pravilnika
- besedilo veljavnega pravilnika
- sprejeti sklep
- glasovanje

6.Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

- predlog sklepa, ČISTOPIS sklepa
- vloga za soglasje
- besedilo veljavnega soglasja 
- sprejeti sklep
- glasovanje

7.Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ptuj

- predlog sklepa
- vloga za soglasje
- besedilo sprememb statuta
- sprejeti sklep
- glasovanje

8.Predlog Sklepa o potrditvi: (UMIK TOČKE)
a)Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice«

- predlog sklepa
- IP

b)spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice«

- predlog sklepa
- NRP

9.Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«

- predlog sklepa
- DIIP
- sprejeti sklep
- glasovanje

10.Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste - nepremičnina katastrska občina 397 Hajdina parcela 838/13

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

11.Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste - nepremičnina katastrska občina 388 Rogoznica parcela 485/21

- predlog sklepa
- ortofoto prikaz
- sprejeti sklep
- glasovanje

12.Predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 367 Grajenščak parcela 795/4 z nepremičninami katastrska občina 367 Grajenščak parcele 297/50, 297/52 in 329/6

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

13.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 385 Podvinci parcela 1077/8

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

14.Volitve in imenovanja:
- Predlog Sklepa o imenovanju volilne komisije Mestne občine Ptuj

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

15.Informacije

- STALIŠČA delovnih teles za 37. redno sejo MS Mestne občine Ptuj

Predlog za razširitev dnevnega reda z NOVO 1.b.  podtočko:
- Predlog zapisnika 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

- predlog zapisnika
- sprejeti sklep
- glasovanje

Predlog za razširitev dnevnega reda z NOVO 8. točko:
- Predlog Sklepov vezanih na javna razpisa Mestne občine Ptuj »Javno naročilo za izvedbo ureditve mestne tržnice« in »Javno naročilo za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Ureditev mestne tržnice«

- predlog sklepov 
- sprejeti sklep
- glasovanje

- DOLOČITEV SPREJETEGA DNEVNEGA REDA:

- glasovanje razširitev dnevnega reda z novo 1. b podtočko
glasovanje razširitev dnevnega reda z novo 8. točko  
- glasovanje celoten dnevni red
- sprejeti dnevni red 37. seje MS Mestne občine Ptuj


Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno