Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

11. 1. 2018 | aktualna tema

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je sklicana za ponedeljek dne 22. 1. 2018 ob 15. uri.
Seja bo potekala v veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1, soba 8.

- VABILO s predlogom dnevnega reda
- TERMINSKI PLAN delovnih teles za mesec januar

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.Predlog zapisnika 35. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

- predlog zapisnika
- sprejeti sklep
- glasovanje

2.Pobude in vprašanja

- odgovori strokovnih služb, priloga k vprašanju 490/35

3.Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj

- predlog odloka
- priloga-elaborat sprememb
- soglasje direkcije
- sprejeti sklep
- glasovanje

4.Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj

- predlog odloka
- veljavni pravilnik
- mnenje Športne zveze MO Ptuj
- sprejeti sklep
- glasovanje

5.Enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna: 
a)Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna

- dopolnjen osnutek odloka z obrazložitvijo
- grafični prikaz predlaganih ureditev
- sprejeti sklep
- glasovanje

b)Predlog Stališč do pripomb javnosti podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna

- stališča do pripomb javnosti z obrazložitvijo
- grafični prikaz predlaganih ureditev
- sprejeti sklep
- glasovanje

6.Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj

- predlog spremembe odredbe
- veljavna odredba 
- sprejeti sklep
- glasovanje

7.Predlog Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj

- predlog soglasja
- elaborat odvajanje odplak
- elaborat čiščenje odplak
- elaborat greznične gošče  
- soglasje k obstoječim cenam
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

8.Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj za leto 2018

- predlog sklepa
- letni program ravnanja z odpadki 
- sprejeti sklep
- glasovanje

9.Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o.

- predlog sklepa
- vloga za izdajo soglasja
- izris predmetnih zemljišč
- sprejeti sklep
- glasovanje

10.Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj

- predlog sklepa
- vloga za izdajo soglasja
- dopis kredit ponudbe   
- sprejeti sklep
- glasovanje

11.Predlog Sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj

- predlog sklepa
- predlog uskladitve cen programov št. 410-1/2017-57-02
- veljaven sklep o uskladitvi cen programov
- sprejeti sklep
- glasovanje

12.Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa športa v Mestni občini za leto 2018

- predlog sklepa
- letni program športa 
- sprejeti sklep
- glasovanje

13.Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2018

- predlog sklepa
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
- sprejeti sklep
- glasovanje

14.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino katastrska občina 385 Podvinci parcela 1077/8

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

15.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3449/6

- predlog sklepa
- sklep o prodaji-november 2016
- sprejeti sklep
- glasovanje

16.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 401 Brstje parcela 688/2

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

17.Predlog Sklepa o podelitvi priznanja velika oljenka Mestne občine Ptuj:
a)Rozini Šebetič

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

b)Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

18.Volitve in imenovanja:
a)Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet šole javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Ptuj

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

b)Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

c)Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarne Ptuj

- predlog sklepa
- sprejeti sklep
- glasovanje

19.Informacije:
a)Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora: »Zbiranje, obdelava, predelava in odlaganje komunalnih odpadkov v podjetju Javne službe Ptuj d.o.o.«

- dokončno poročilo

b)Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora Projekt Kurentovanja v letu 2016

- dokončno poročilo

c)Program izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2018

- program dela

- STALIŠČA delovnih teles za 36. redno sejo MS Mestne občine Ptuj

- DOLOČITEV SPREJETEGA DNEVNEGA REDA:

- glasovanje celoten dnevni red
- sprejeti dnevni red 36. seje MS Mestne občine Ptuj


Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno