Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

29. 11. 2017 | aktualna tema

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora OP07 Ptuj – suhi vodni zadrževalnik na Rogoznici

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12
- ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17
– ZureP-2) in 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 9/07) Mestna občina Ptuj objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega

podrobnega prostorskega načrta
za enoto urejanja prostora OP07 Ptuj – suhi vodni zadrževalnik na Rogoznici

 

1.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za enoto urejanja prostora
OP07 Ptuj – suhi vodni zadrževalnik na Rogoznici (v nadaljnjem besedilu:
podrobni načrt), ki ga je izdelala družba Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje, št. projekta 808/16, v novembru 2017.

2.

Podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor,
med njimi zlasti za gradnjo novih objektov, merila in pogoje za urejanje
okolja, javne gospodarske infrastrukture in za varstvo okolja.

3.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka podrobnega načrta bo v času od torka, 5. 12. 2017, do vključno četrtka,
4. 1. 2018
, v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (sprejemna
pisarna).

4.

V času javne razgrnitve bo javna
obravnava
dopolnjenega osnutka podrobnega načrta izvedena v sredo, 20. 12. 2017, ob 16. uri, na
sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1 (velika sejna soba).

5.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe
in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Skupna občinska uprava občin v
Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu
vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje
pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

6.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Štajerski tednik Ptuj in na
spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si).

 

Številka: 3505-19/2016

Datum: 21. 11. 2017

 Miran
SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj

 

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno