Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

21. 11. 2017 | aktualna tema

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) Mestna občina Ptuj objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna

 
1.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki ga je izdelala družba Žiher projekt d.o.o., št. projekta 21-OPPN/2017, v novembru 2017.

 

2.
Podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor, med njimi zlasti za gradnjo novih objektov, merila in pogoje za urejanje okolja, javne gospodarske infrastrukture in za varstvo okolja.

3.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka podrobnega načrta bo v času od torka, 28. 11. 2017, do vključno četrtka, 28. 12. 2017, v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (sprejemna pisarna).

4.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega načrta izvedena v sredo, 13. 12. 2017, ob 16. uri, na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1 (velika sejna soba).

5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

6.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Štajerski tednik Ptuj in na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si).

 

Številka: 3505-1/2017
Datum: 16. 11. 2017
         

Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj

 

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno