Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

9. 11. 2017 | aktualna tema

34. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

34. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je sklicana za ponedeljek dne 20. 11. 2017 ob 15. uri.
Seja bo potekala v veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1, soba 8.

- VABILO s predlogom dnevnega reda
- TERMINSKI PLAN delovnih teles za mesec november

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.Predlog zapisnika: 
a)33. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

- predlog zapisnika
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

b)4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

- predlog zapisnika
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

2.Pobude in vprašanja

- odgovori strokovnih služb

3.Osnutek Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranja letnega programa športa v Mestni občini Ptuj

- osnutek odloka
- veljaven pravilnik 
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

4.Osnutek Odloka o mladini v Mestni občini Ptuj

- osnutek odloka
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

5.Osnutek Odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo v Mestni občini Ptuj

- osnutek odloka
- sistemska obratovalna navodila
- tarifni sistem
- splošni pogoji
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

6.Predlog Sklepa o potrditvi letnega programa dejavnosti gospodarskih javnih služb podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. za leto 2018

- predlog sklepa
- letni program dejavnosti
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

7.Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza«

- predlog sklepa
- predlog DIIP-a
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

8.Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«

- predlog sklepa
- predlog DIIP-a
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

9.Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Namakalni sistem Turnišče

- predlog sklepa
- predlog DIIP-a
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

10.Predlog Sklepa o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja:
a)države na Mestno občino Ptuj – na delu kompleksa OŠPP dr. Ljudevita Pivka

- predlog sklepa
- grafični prikaz RS
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

b)Mestne občine Ptuj na državo – na delu kompleksa OŠPP dr. Ljudevita Pivka

- predlog sklepa
- grafični prikaz MOP
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

11.Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – nepremičnine katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 10/6, 8/11, 10/17, 8/13, 10/19, 10/12, 10/20 in 10/22

- predlog sklepa
- grafični prikaz
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

12.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 387 Kicar parceli 784/10 in 784/11

- predlog sklepa
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

13.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 367 Grajenščak parcela 797/11

- predlog sklepa
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

14.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 1699/3, 1699/4 in 1699/5

- predlog sklepa
- prikaz lastništva pravne osebe
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

15.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 1699/6

- predlog sklepa
- prikaz lastništva pravne osebe
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

16.Informacije:
- Poročilo družbe Javne službe Ptuj d.o.o. o poslovanju in izvajanju posamezne gospodarske javne službe za obdobje januar - september 2017

- poročilo družbe JS Ptuj

Predlog za razširitev dnevnega reda z NOVO 10. točko:
- Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za izgradnjo Urgentnega centra na Ptuju

- predlog sklepa
- pismo o nameri
- konzorcijska pogodba
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

- STALIŠČA delovnih teles za 34. redno sejo MS Mestne občine Ptuj

- DOLOČITEV SPREJETEGA DNEVNEGA REDA:

- glasovanje za razširitev dnevnega reda z novo 10. točko
- glasovanje celoten dnevni red
- sprejet dnevni red 34. seje MS Mestne občine PtujNazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno