Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

26. 10. 2017 | aktualna tema

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN, P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) Mestna občina Ptuj objavlja
JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja
prostora P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami

 
1.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki ga je izdelala družba BIRO 33, Doris Arnuš s.p., št. projekta 139-66-44-11, v oktobru 2017.
2.
Podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor, med njimi zlasti za gradnjo novih objektov, merila in pogoje za urejanje okolja, javne gospodarske infrastrukture in za varstvo okolja.
3.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka podrobnega načrta bo v času od petka, 3. 11. 2017, do vključno ponedeljka, 4. 12. 2017, v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (sprejemna pisarna).
4.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega načrta izvedena v sredo, 8. 11. 2017, ob 16. uri, na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1 (velika sejna soba).
5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
6.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Štajerski tednik Ptuj in na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si).
 
Miran SENČAR, 
župan Mestne občine Ptuj
Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno