Mestna občina Ptuj

Aktualno

24. 10. 2017 | aktualna tema

Javna razprava o predlogu Proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in četrtega odstavka 91. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. seji, dne 23. 10. 2017, sprejel 

S K L E P

o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Mestne občine Ptuj

za leto 2018 

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj daje predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 v javno razpravo.

2.

Javna razprava traja 30 dni in začne teči z dnem objave predloga Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 z vsemi dokumenti na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si). V času uradnih ur Mestne občine Ptuj je gradivo o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 dostopno zainteresiranim tudi na sedežu Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v sprejemni pisarni).  

3.

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se v času javne razprave dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov, ali pa se v času javne razprave po pošti naslovijo na župana Mestne občine Ptuj. 

 

Številka: 410-269/2016

Datum: 23. 10. 2017

Miran SENČAR,

 župan Mestne občine Ptuj

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno