Mestna občina Ptuj

Aktualno

5. 9. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Prenova mestne tržnice na Ptuju

OPIS INVESTICIJE – AKTIVNOSTI, VREDNOST, ČAS

Mestna občina je v letu 2016 izvedla javni natečaj, na podlagi katerega je tudi izbrala izvajalca projektne dokumentacije za ureditev mestne tržnice. Izbrani izvajalec ARK Arhitektura Krušec na podlagi pridobljenih projektnih soglasij trenutno pripravlja vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja in prav tako že izdeluje projekt za izvedbo in projekt opreme, ki bosta zaključena v oktobru. Za samo pripravo projektne dokumentacije so bile že izvedene geomehanske raziskave tal in predhodne arheološke raziskave. Mestna občina na podlagi pridobljenih kulturnovarstvenih pogojev trenutno pripravlja dokumentacijo za javno naročilo arheoloških izkopavanj. Na podlagi potrjenih končnih projektov bo mestna občina v novembru 2017 objavila javno naročilo za izvedbo ureditve. Na podlagi zakonskih rokov postopka javnega naročila lahko pričakujemo podpis pogodbe z izbranim izvajalcem februarja 2018 in takoj zatem začetek del.

Ocenjena vrednost investicije je približno 4.800.000 evrov. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v višini do 80 % upravičenih stroškov investicije. Za izvedbo investicije bo Mestna občina zagotovila 20 % upravičenih stroškov, kar znaša 960.586,46 EUR (v letih 2017 in 2018).

OPIS UREDITVE MESTNE TRŽNICE (SPLOŠNO)

Projekt prenove mestne tržnice na Ptuju predvideva ukinitev tranzitnega prometa na območju mestnega središča. Ukinitev prometa v mestnem središču je predvidena tudi s Celostno prometno strategijo, ki obravnava koncept prometne ureditve celotnega mesta.

Namesto asfaltirane Miklošičeve ceste in parkirnih mest je zasnovan prostran trg, ki bo namenjen tako dejavnosti tržnice kot tudi različnim prireditvam (tradicionalne prireditve: martinovanje, Kurentovanje, božični sejem, Rimske igre, Grajske igre, silvestrovanje in še druge, tudi nove prireditve). Po zgledu mest primerljive velikosti v tujini, bo tržnični prostor prvenstveno namenjen prostočasnemu druženju prebivalcev Ptuja in ne več prometu. Zaradi tega se ukinja zid, ki tržnico deli s Slomškovo ulico. Namesto zidu bo zgrajeno prostrano stopnišče v obliki avditorija, ki bo omogočalo posedanje meščanov in turistov. Na trgu bo predviden tudi gostinski lokal z vrtom. Za potrebe senčenja tako gostinskega vrta kot tudi stopnišča je predvidena zasaditev dveh velikih lipovcev. Prav tako bo na novo zasajena vrsta 5 dreves (gledičije) ob severnem robu trga, ki bo zagotavljala senco lokalom, ki se lahko oblikujejo v pritličjih Miklošičeve ulice. Dodatnih 5 dreves bo v obliki gruče zasajenih tudi med tržnico in Novim trgom. Pod temi drevesi so predvidene površine za posedanje prebivalcev.

OPIS OZELENITVE TRGA

Zaradi zagotavljanja celovitosti tržnične površine in prostora za prireditve meščanov je treba odstraniti del obstoječega drevoreda katalp (cigarovcev). Glede na gostoto krošenj bo ohranjeno 28 % drevoreda, vključno s katalpo, iz katere raste breza. Slednje lahko postane svojevrstna znamenitost nove tržnice. Namesto drevoreda, ki bi tržnico razdelil na dva dela, bodo katalpe v prihodnje predstavljale svojevrstno dominanto sredi trga.

V okviru prenove trga bo tako zasajeno mnogo več dreves, kot jih je na trgu danes. Če danes na trgu stoji sedem dreves, jih bo v prihodnje 14: dve obstoječi katalpi, 10 gledičij in dva lipovca. Mestna občina Ptuj bo v sklopu javnega naročila od ponudnikov za zasaditev zahtevala nadstandardno velika nova drevesa (visoka 7–9 metrov). Na ta način bo zagotovljena velika krošnja novih dreves že ob posaditvi.

Glede na prakso iz sosednjih razvitih dežel (npr. v Švici) je treba mestno drevje zaradi zagotavljanja varnosti menjavati na približno 50 let (vir: priročnik "Mestno drevje", avtorjev Šiftar, Maljevac, Simoneti, Bavcon; str 44, 45; 4. odstavek). Tudi zaradi tega razloga bi bilo treba tudi sicer obstoječi drevored v bližnji prihodnosti postopno zamenjati z novimi drevesi.

Na novi tržnici bo tako v prihodnje zagotovljena veliko večja površina krošenj kot sedaj. Če danes površina krošenj znaša približno 1100 m2, bo po prenovi tržnice ta površina znašala 1800 m2.

 

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno