Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

9. 2. 2017 | aktualna tema

26. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

26. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je sklicana za ponedeljek dne 20. 2. 2017 ob 15. uri.
Seja bo potekala v veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1, soba 8.

- VABILO s predlogom dnevnega reda
- TERMINSKI PLAN delovnih teles za mesec februar

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.Predlog zapisnika 25. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

- predlog zapisnika
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

2.Pobude in vprašanja

- odgovori strokovnih služb

3.Predlog Pravilnika o odstranitvi in ravnanju z zapuščenimi vozili na območju Mestne občine Ptuj

- predlog pravilnika
- besedilo veljavnega pravilnika
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

4.Predlog Pravilnika o odstranitvi, hrambi in izdaji nepravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj

- predlog pravilnika
- besedilo veljavnega pravilnika
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

5.Predlog Sklepa o potrditvi:
a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Cesta Podvinci

- predlog sklepa
- predlog DIIP-a
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

6.Predlog Sklepa o potrditvi osnutka Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v obdobju 2017-2021

- predlog sklepa
- strategija razvoja in trženja
- ČISTOPIS sklepa
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

7.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 571/1, 571/2, 571/3 in 571/4

- predlog sklepa
- ČISTOPIS sklepa
- sprejet sklep MS MOP, dodaten sklep MS MOP
- glasovanje

8.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 2164/5

- predlog sklepa
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

9.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 1019

- predlog sklepa
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

10.Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 401 Brstje parceli 805/3 in 805/4

- predlog sklepa
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

11.Volitve in imenovanja:
- Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj

- predlog sklepa
- glasovanje

12.Informacije:
a)Informacija o stanju priprave Celostne prometne strategije za Mestno občino Ptuj

- informacija

b)Program izvedbe nadzora porabe javnih sredstev v Mestni občini Ptuj za leto 2017

- program izvedbe nadzora

Predlog za razširitev dnevnega reda z novo 5. b podtočko:
Predlog Sklepa o potrditvi:
b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) Cesta Podvinci

- predlog sklepa
- načrt razvojnih programov
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje

Predlog za razširitev dnevnega reda z novo 6. točko:
- Predlog Obvezne razlage 2. točke petega odstavka 46. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

- predlog obvezne razlage
- veljavni OPN
- vloga stranke
- sprejet sklep MS MOP
- glasovanje
 

- STALIŠČA delovnih teles za 26. redno sejo MS Mestne občine Ptuj

- DOLOČITEV SPREJETEGA DNEVNEGA REDA:

- glasovanje predlog za razširitev dnevnega reda z novo 5. b podtočko
- glasovanje predlog za razširitev dnevnega reda z novo 6. točko
- glasovanje celoten dnevni red
- sprejet dnevni red 26. seje MS Mestne občine Ptuj

 


Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno